Detaljni podaci o znanstvenom projektu
Naziv projekta Razvoj planova održive urbane mobilnosti
Voditelj prof. dr. sc. Davor Brčić
Sažetak
Trendom sve veće urbanizacije svjetske populacije, gradovi sve intenzivnije razvijaju svoje prometne strategije u cilju smanjenja prometnih preopterećenja uzrokovanih prekomjernom uporabom osobnih vozila. Prometna politika koja ima za cilj kontinuirano povećanje kapaciteta gradske prometne mreže nije održiva, već treba voditi računa o iskorištavanju postojeće infrastrukture kako bi se postigla prostorna, ekonomska, energetska i ekološka racionalnost. Brojna su obilježja prometa, no nisu sva jednakovrijedna u postavljanju ciljeva i njihovom ostvarenju prometne politike. Logično je da prometna politika treba uvažavati obilježja u onoj mjeri, koliko su ona relevantna za postizanje postavljenih ciljeva te politike. Širok je spektar ciljeva koje gradovi mogu uzeti u obzir pri primjeni strategija za upravljanje prijevoznom potražnjom (UPP). Svaki od ciljeva može se najbolje postići primjenom različitih strategija ili kombinacijom strategija za upravljanje prijevoznom potražnjom čime se postiže sinergijski učinak. Potrebno je uskladiti vertikalnu (nacionalni, regionalni i lokalni) i horizontalnu (između različitih modova) integraciju, te uskladiti različite interese sudionika (građani, operateri i jedinice lokalne samouprave) u procesu planiranja urbane mobilnosti. Plan održive mobilnosti u gradovima (POMG) je strateški plan koji se nadovezuje na postojeću praksu u planiranju i uzima u obzir integracijske, participacijske i evaluacijske principe kako bi zadovoljio potrebe stanovnika gradova za mobilnošću, te osigurao bolju kvalitetu života u gradovima i njihovoj okolini. Europska unija (EU) i Europski ministri prometa na temelju smjernica kao što su "Bijela knjiga" i "Akcijski plan za urbanu mobilnost", podržali su brže usvajanje planova održive mobilnosti u gradovima te se očekuje njihova obvezatna primjena na cijelom prodručju EU. U sklopu istraživanja provedenih na Europskom FP7 projektu CIVITAS (CIty-VITAlity-Sustainability) Grad Zagreb je proveo dio parcijalnih mjera POMG-a čiji rezultati su dali značajan doprinos održivoj mobilnosti. Namjera projekta je provedba terenskih i anketnih istraživanja u svrhu dobivanja ulaznih podataka o značajkama prometnog sustava određenog grada. Planirano je snimanje GPS putanja vozila javnoga gradskog prijevoza, osobnih vozila i bicikala. Također, obavit će se brojanja vozila na karakterističnim presjecima te istražiti popunjenost vozila. Osnovna svrha istraživanja u konačnici je aplikativne prirode, s polazištem u izradi i koncipiranju POMG-ova za pojedine gradove u RH. Opći cilj očituje se u izradi modela održive mobilnosti za gradove temeljenih na mjerama upravljanja prijevoznom potražnjom, provjeri odnosno evaluaciji novoizgrađenih modela urbane mobilnosti na primjeru gradova u RH. Primjena istraživanja očituje se u urbanom planiranju kao inovativna prometno-planerska strategija koja podrazumijeva održiv način prometa, te kao metodološke smjernice za odabir mjera upravljanja prijevoznom potražnjom. Sukladno izloženome, primjena se očekuje i u postupku definiranja domaćih smjernica za izradu POMG-ova, te u edukaciji studenata i stručnih kadrova zaposlenih u gradskim upravama.