Detaljni podaci o znanstvenom projektu
Naziv projekta Prometno-prostorna korelacija održivog regionalnog razvoja
Voditelj prof. dr. sc. Sanja Steiner
Sažetak
Potpora predloženog tematskog istraživanja omogućit će objedinjavanje parcijalnih istraživanja tematike regionalnog razvoja u znanstvenom polju tehnologija prometa i transport i znanstvenom polju geografija te razvoj primjenjive metodologije interdisciplinarnog istraživanja međuzavisnosti regionalnog prometnog i prostornog planiranja u kontekstu ciljeva kohezijske politike Europske unije. Ciljana istraživanja usmjerena su na problematiku zelenog metropolitanskog razvoja te potencijale funkcionalne intra-, među- i trans-regionalne integracije, prvenstveno sklopom Baltičko-Jadranskog, Mediteranskog i Dunavskog koridora Trans-europske prometne mreže (TEN-T) te u prostoru Srednjoeuropske makro-regije. Istraživanja će, osim geografske valorizacije prostornih resursa i geoprometne analize, pokrivati tematski kompleks strategijskog pozicioniranja regionalnih jedinica Hrvatske i geoprometnog potencijala za funkcionalnu prostornu integraciju te okolišnu, ekonomsku i socijalnu koheziju. Istraživanja će se bazirati na recentnim strategijskim dokumentima – Inicijativi zelene ekonomije (UNEP, 2008), Strategiji zelenog rasta (OECD, 2010), razvojnoj strategiji Europske unije Europe 2020 za pametni, održivi i uključiv rast (COM, 2010), pratećoj Inicijativi resursima učinkovite Europe, Pespektivi europskog prostornog razvoja (COM, 1999), Teritorijalnoj agendi Europske unije za 2020, Strategiji za dunavsku regiju (COM,2010), Zelenoj knjizi o procesu revizije TEN-T politike, kao i znanstvenim izvorima i bazama referentnih podataka iz programa ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion). U predloženo istraživanje uključen je znanstveni novak sa tematskim zadaćama, koje su komplementarne tematici istraživanja u postupku stjecanja doktorata znanosti. Sredstva potpore utrošiti će se manjim dijelom za materijalne troškove istraživanja i nabavku stručnih izvora (20 posto) te za pripremu i objavu znanstvenih radova, kotizacije i troškove sudjelovanja na znanstvenim skupovima (70 posto). U sklopu promotivnih aktivnosti planira se organizacija jednog tematskog foruma i publikacija brošure ili postera (10 posto).