Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja ZIRP 2021 Centar za promet i logistiku d.o.o.

Pravo na pristup informacijama

Fakultet prometnih znanosti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) obveznik je primjene istog.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

  • pisanim putem, ispunjavanjem obrasca Zahtjev za pristup informacijama, na adresu:
    Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti
    Vukelićeva 4
    10 000 Zagreb
  • putem elektroničke pošte na adresu: informacije@fpz.unizg.hr
  • telefaksom na broj: 01/2314-415
  • osobnom predajom zahtjeva (kroz urudžbeni zapisnik) u dekanatu svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.
Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama Fakultet ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.
Ista se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/2014, 15/2014.

Odgovor na zahtjev za pravo na pristup informacijama Fakultet će dostaviti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Katalog informacija Fakulteta prometnih znanosti

Katalog informacija FPZ

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naziv dokumenta Datum objave

Nepotpuni zahtjevi neće se uputiti u postupak.

Izvješća
Naziv dokumenta Datum objave