Klikni s prometom Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja ZIRP 2021 Centar za promet i logistiku d.o.o.

Diplomski rad

Upute o postupku dobivanja zadatka i izrade diplomskog rada

U vremenu pandemije Covida-19 obrasci se mogu predati bez potpisa studenta i mentora.

Za akademsku godinu 2020./2021. Odbor za završne i diplomske radove održat će sjednice prema rasporedu:

 • 20. travnja 2021.
 • 18. svibnja 2021.


Prijava tema diplomskog rada

Temu diplomskog rada mogu prijaviti svi studenti koji imaju upisan diplomski rad od početka ak. god. 2020./2021.

Napomena:

Naslov teme diplomskog rada studenti definiraju dogovorno s mentorom.

Studenti su Zamolbu za pristupanje izradi diplomskog rada i Prilog prijavi diplomskog rada, potpisane od strane mentora, obavezni poslati na adresu elektroničke pošte referada@fpz.unizg.hr za sjednicu Odbora u:

 • travnju 2021. do 6. travnja 2021.
 • svibnju 2021. do 4. svibnja 2021.

Važno: Prilikom slanja Zamolbe za pristupanje izradi diplomskog rada te Priloga istoj, student OBAVEZNO u cc upisuje adresu elektroničke pošte svog mentora, a nazive privitaka potrebno je definirati na sljedeći način:

 • JMBAG_Zamolba_diplomski_rad_Prezime_Ime_ Smjer
 • JMBAG_Prilog_diplomski_rad_Prezime_Ime_ Smjer

Postupak odabira, prijave, dobivanje zadatka i izrade diplomskog rada detaljno je objašnjen i opisan u Uputama za prijavu, izradu i obranu završnog i diplomskog rada (Upute su dostupne na mrežnim stranicama Fakulteta pod izbornikom Studenti/Diplomski rad). Postupak prijave putem ISVU Studomata detaljno je opisan u Uputama objavljenim putem sustava Merlin.

 

Raspored rokova za obranu diplomskih radova za sve smjerove

Za razdoblje od travnja do rujna 2021.:

 1. 4. svibnja 2021. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2019./2020. na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2020./2021. na roku prijava u studenom 2020. i veljači 2021.)
  Studenti koji su prijavili rad na roku prijave u travnju 2020., a isti neće obraniti zaključno s ovim rokom, trebaju ponovno prijaviti temu rada na roku prijave u ožujku 2021.
 2. 6. srpnja 2021. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2020./2021. na roku prijava u zimskom (studeni 2020. i veljači 2021.) i ljetnom (travanj 2021.) semestru.
 3. 31. kolovoza 2021. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2020./2021. na roku prijava u zimskom (studeni 2020.) i ljetnom semestru (travanj 2021.)
 4. 22., 23. i 24. rujna 2021. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2020./2021. u terminima prijava u zimskom (studeni 2020.) i ljetnom semestru (travanj, svibanj i lipanj 2021.)

Odabir datuma obrane u rujnu nije moguć. Detaljan raspored po danima i smjerovima će biti objavljen u rujnu 2021.

Studenti su dužni poslati konačnu verziju rada i Potvrdu u elektroničkim oblicima (u PDF-u, pod nazivima za rad „studentov JMBAG.pdf", a za Potvrdu „potvrda_studentov JMBAG.pdf") na adresu elektroničke pošte referadaiknjiznica@fpz.unizg.hra u kopiju staviti e-mail adresu mentora (sa službene e-adrese Fakulteta/@fpz.unizg.hr) najkasnije 8 dana prije datuma obrane rada.

Važno: Zbog ispunjavanja svih obaveza za završetak studija te pravilne izrade i predaje diplomskog rada studenti su obavezni sve korake prijave, izrade i predaje rada napraviti u skladu sa Uputama za prijavu, izradu i obranu završnog i diplomskog rada. Preporuka Odbora za završne i diplomske radove je da se diplomski rad, izrađen u skladu s Uputama, pošalje elektroničkom poštom mentoru na pregled najkasnije 30 radnih dana prije roka obrane (na koji kandidat planira izaći).

Napomena za rokove obrana u kolovozu i rujnu 2021.

 • preporučeni rok slanja konačne verzije završnog rada mentoru na pregled do 19. srpnja 2021.
 • krajnji rok za slanje konačne verzije završnog rada na adresu elektroničke pošte referadaiknjiznica@fpz.unizg.hr:
  • 23. kolovoza 2021. za rok obrana 31. kolovoza 2021.
  • 10. rujna 2021. za rok obrana 22., 23., i 24. rujna 2021.

Prije slanja konačne verzije rada i Potvrde na adresu elektroničke pošte referadaiknjiznica@fpz.unizg.hr (sa službene e-adrese Fakulteta/@fpz.unizg.hr) studenti su dužni vratiti svu knjižničnu građu koju duže u Knjižnici Fakulteta prometnih znanosti.

Napomene:

 • Studenti koji u ak. god. 2019./2020. imaju odobrenu temu diplomskog rada i ne obrane istu u roku od 1 godine (u odnosu na datum odobrenja teme) morat će ponovno pokrenuti postupak prijave teme.
 • Studenti koji u akademskoj godini u kojoj imaju upisan diplomski rad i isti ne obrane, trebaju ponovno upisati diplomski rad u sljedećoj akademskoj godini (ista pravila vrijede kao i za sve nepoložene predmete).

(https://www.fpz.unizg.hr/file/pravilnik-o-zavrsnim-i-diplomskim-ispitima.pdf, članak 20.)

Sve obrasce potrebno je ispuniti koristeći se računalom. Ako student piše i brani diplomski rad na engleskom jeziku potrebno je da ispuni pripadajuće obrasce.

Obrasci

Naziv dokumenta Datum objave

Zapisnici

Naziv dokumenta Datum objave