Završni rad

Upute o postupku dobivanja zadatka i izradbe završnog rada

Za akademsku godinu 2019./2020. Odbor za završne i diplomske radove održat će sjednice prema rasporedu:

 • 12. studenoga 2019.
 • i 21. travnja 2020.
Prijava tema završnog rada za sjednicu Odbora u studenom 2019.

Temu završnog rada za sjednicu Odbora u studenom 2019. mogu prijaviti studenti koji:

 • nisu prijavili temu u ak. godini 2018./2019., a imali su upisan završni rad ili
 • u ak. god. 2019./2020. u zimskom semestru imaju najviše 2 kolegija koje trebaju slušati te nemaju upisanih kolegija koje trebaju slušati u ljetnom semestru (osim završnog rada).

Studenti su Zamolbu za pristupanje izradbi završnog rada, potpisanu od strane mentora, obavezni predati u Studentsku službu do 4. studenoga 2019.

Napomena: Tijekom zimskog semestra (u studenom) ak. god. 2019./2020. za studente koji prijavljuju završni rad prijedlozi tema neće biti unaprijed definirani i dostupni putem ISVU Studomata. Prijedloge tema studenti definiraju dogovorno s mentorom.

Prijava tema završnog rada za sjednicu Odbora u travnju 2020.

Studenti koji u ak. god. 2019./2020. prvi puta upisuju završni rad ili ponovno upisuju završni rad a nemaju ispunjene uvjete za prijavu u studenom 2019., teme će moći prijavljivati od 9. ožujka do 3. travnja 2020. putem ISVU Studomata.

Studenti su Zamolbu za pristupanje izradbi završnog rada, potpisanu od strane mentora, obavezni predati u Studentsku službu do 7. travnja 2020.

Prijedlozi tema za završne radove studentima će biti vidljivi na ISVU Studomatu od 17. veljače 2020. Odabir teme/mentora studenti će obavljati koristeći ISVU Studomat.

Postupak odabira, prijave, dobivanje zadatka i izradbe završnog rada detaljno je objašnjen i opisan u Uputama za prijavu, izradbu i obranu završnog i diplomskog rada (Upute su dostupne na mrežnim stranicama Fakulteta pod izbornikom Studenti/Završni rad). Postupak prijave putem ISVU Studomata detaljno je opisan u Uputama objavljenim putem sustava Merlin.

Raspored rokova za obranu završnih radova za sve smjerove

Za period od prosinca 2019. do srpnja 2020.:

 1. 3. prosinca 2019. (za studente koji su u ak. god. 2018./2019. prijavili završni rad na rokovima prijave u studenom 2018. i travnju 2019.)
  Studenti koji su prijavili rad na roku prijave u studenom 2018., a isti neće obraniti zaključno s ovim rokom, trebaju ponovno prijaviti temu rada, na roku prijave u studenom 2019. ili u travnju 2020.
 2. 10. ožujka 2020. (za studente koji su u ak. god. 2018./2019. prijavili rad na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2019./2020. na roku prijava u studenom 2019.)
 3. 5. svibnja 2020. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2018./2019. na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2019./2020. na roku prijava u studenom 2019.)
  Studenti koji su prijavili rad na roku prijave u travnju 2019., a isti neće obraniti zaključno s ovim rokom, trebaju ponovno prijaviti temu rada na roku prijave u ožujku 2020.
 4. 14. srpnja 2020. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2019./2020. na roku prijava u zimskom (studeni 2019.) i ljetnom semestru (travanj 2020.)

Studenti su dužni predati potpisanu Potvrdu o izrađenom završnom radu zajedno s uvezanim radovima te elektroničku inačicu rada u pdf formatu i pod nazivom studentov JMBAG.pdf pohranjenu na CD-u ili DVD-u najkasnije 8 dana prije datuma obrane rada u Studentsku službu Fakulteta.

Važno: Zbog ispunjavanja svih obaveza za završetak studija te pravilne izradbe i predaje završnog rada studenti su obavezni sve korake prijave, izradbe i predaje rada napraviti u skladu sa Uputama za prijavu, izradbu i obranu završnog i diplomskog rada Preporuka Odbora za završne i diplomske radove je da se završni rad, izrađen u skladu s Uputama, preda mentoru na pregled najkasnije 30 radnih dana prije roka obrane (na koji kandidat planira izaći).

Prije predaje ZAVRŠNOG rada u studentsku službu studenti su dužni vratiti svu knjižničnu građu koju duže u Knjižnici Fakulteta prometnih znanosti. Kao dokaz da su razdužili svu građu studenti u Knjižici dobivaju potvrdu.

Napomene:

 • Studenti koji u ak. god. 2018./2019. imaju odobrenu temu završnog rada i ne obrane istu u roku od 1 godine (u odnosu na datum odobrenja teme) morat će ponovno pokrenuti postupak prijave teme).
 • Studenti koji u akademskoj godini u kojoj imaju upisan završni rad i isti ne obrane, trebaju ponovno upisati završni rad u sljedećoj akademskoj godini (ista pravila vrijede kao i za sve nepoložene predmete).

(Pravilnik o završnim i diplomskim ispitima, članak 13.)

Sve obrasce osim obrasca "Izvješće o napretku izradbe završnog rada" potrebno je ispuniti koristeći se računalom. Ako student piše i brani završni rad na engleskom jeziku potrebno je da ispuni pripadajuće obrasce.

Obrasci

Naziv dokumenta Datum objave

Zapisnici

Naziv dokumenta Datum objave