Završni rad

Upute o postupku dobivanja zadatka i izradbe završnog rada

Za akademsku godinu 2019./2020. Odbor za završne i diplomske radove održat će sjednice prema rasporedu:

  • 21. travnja 2020.
Prijava tema završnog rada za sjednicu Odbora u travnju 2020.

Studenti koji u ak. god. 2019./2020. prvi puta upisuju završni rad teme će moći prijavljivati od 9. ožujka do 3. travnja 2020. putem ISVU Studomata.

Studenti su Zamolbu za pristupanje izradbi završnog rada, potpisanu od strane mentora, obavezni predati u Studentsku službu do 7. travnja 2020.

Prijedlozi tema za završne radove studentima su vidljivi na ISVU Studomatu od 17. veljače 2020. Odabir teme/mentora studenti će obavljati koristeći ISVU Studomat.

Postupak odabira, prijave, dobivanje zadatka i izradbe završnog rada detaljno je objašnjen i opisan u Uputama za prijavu, izradbu i obranu završnog i diplomskog rada (Upute su dostupne na mrežnim stranicama Fakulteta pod izbornikom Studenti/Završni rad).

Raspored rokova za obranu završnih radova za sve smjerove

Za razdoblje od ožujka do srpnja 2020.:

  1. 5. svibnja 2020. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2018./2019. na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2019./2020. na roku prijava u studenom 2019.)
    Studenti koji su prijavili rad na roku prijave u travnju 2019., a isti neće obraniti zaključno s ovim rokom, trebaju ponovno prijaviti temu rada na roku prijave u ožujku 2020.
  2. 14. srpnja 2020. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2019./2020. na roku prijava u zimskom (studeni 2019.) i ljetnom semestru (travanj 2020.)
  3. 1. rujna 2020. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2019./2020. na roku prijava u zimskom (studeni 2019. i veljači 2020.) i ljetnom semestru (travanj/svibanj 2020.)
  4. 15., 16., 17. i 18. rujna 2020.(za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2019./2020. na roku prijava u zimskom (studeni 2019. i veljači 2020.) i ljetnom semestru (travanj/svibanj 2020.)

Studenti su dužni predati potpisanu Potvrdu o izrađenom završnom radu zajedno s uvezanim radovima te elektroničku inačicu rada u pdf formatu i pod nazivom studentov JMBAG.pdf pohranjenu na CD-u ili DVD-u najkasnije 8 dana prije datuma obrane rada u Studentsku službu Fakulteta.

Važno: Zbog ispunjavanja svih obaveza za završetak studija te pravilne izradbe i predaje završnog rada studenti su obavezni sve korake prijave, izradbe i predaje rada napraviti u skladu sa Uputama za prijavu, izradbu i obranu završnog i diplomskog rada Preporuka Odbora za završne i diplomske radove je da se završni rad, izrađen u skladu s Uputama, preda mentoru na pregled najkasnije 30 radnih dana prije roka obrane (na koji kandidat planira izaći).

Prije predaje ZAVRŠNOG rada u studentsku službu studenti su dužni vratiti svu knjižničnu građu koju duže u Knjižnici Fakulteta prometnih znanosti. Kao dokaz da su razdužili svu građu studenti u Knjižici dobivaju potvrdu.

Napomene:

  • Studenti koji u ak. god. 2018./2019. imaju odobrenu temu završnog rada i ne obrane istu u roku od 1 godine (u odnosu na datum odobrenja teme) morat će ponovno pokrenuti postupak prijave teme).
  • Studenti koji u akademskoj godini u kojoj imaju upisan završni rad i isti ne obrane, trebaju ponovno upisati završni rad u sljedećoj akademskoj godini (ista pravila vrijede kao i za sve nepoložene predmete).

(Pravilnik o završnim i diplomskim ispitima, članak 13.)

Sve obrasce osim obrasca "Izvješće o napretku izradbe završnog rada" potrebno je ispuniti koristeći se računalom. Ako student piše i brani završni rad na engleskom jeziku potrebno je da ispuni pripadajuće obrasce.

Obrasci

Naziv dokumenta Datum objave

Zapisnici

Naziv dokumenta Datum objave