Napredovanje kroz studij

Na temelju čl. 31. Statuta Fakulteta prometnih znanosti i zaključaka sa 8. sjednice Fakultetskog vijeća od 17. svibnja 2011., dekan donosi

ODLUKU

o upisivanju ECTS bodova i napredovanju kroz preddiplomske i diplomske studije

Redovito napredovanje kroz godine studija

Za upis u narednu godinu studija na svim studijskim programima preddiplomskih i diplomskih studija, student mora položiti minimalno 50 ECTS bodova, te izvršiti sve druge obaveze utvrđene studijskim programom i izvedbenim planovima studija na koji je upisan.

Student koji redovito napreduje kroz godine studija u svakoj akademskoj godini upisuje 60-70 (60 ECTS bodova naredne godine studija + 10 ECTS bodova od ponovno upisnih kolegija) ECTS bodova raspoređenih na dva semestra, prema studijskom programu upisanog studija.
Ukoliko u tekućoj akademskoj godini student ostvari sve upisane ECTS bodove, u narednoj godini može upisati 25% ECTS bodova više od normalnog godišnjeg opterećenja za redovite, odnosno izvanredne studente.
Ukoliko je student u prethodnoj godini ostvario manje od 50 ECTS bodova u idućoj akademskoj godini upisuje ponavljanje godine studija s mogućnošću upisa kolegija iz više godine studija.
Ukoliko student padne dvije godine uzastopno gubi pravo redovitog studenta.

Upis u narednu godinu studija bez ostvarenih upisanih ECTS

Redoviti i izvanredni student koji ne ostvari minimalno 50 ECTS bodova koje je upisao u tekućoj godini, odnosno student koji do kraja akademske godine nije stekao uvjete za upis u narednu godinu studija, a nije ponavljao, u narednoj akademskoj godini upisuje predmete koje nije položio i onoliko predmeta više godine po slijedu nastavnog programa do ukupno 60 ECTS bodova.

Redoviti student koji na kraju ponovljene godine studija ne ispuni uvjete za upis u narednu godinu studija gubi status redovitog studenta.

Student koji nije izvršio predviđene obveze iz upisanih predmeta mora te predmete ponovno upisati u idućoj akademskoj godini ukoliko se predmet izvodi, a ukoliko se ne izvodi student je dužan odabrati zamjenski predmet.

U tijeku ponavljanja godine studija studenti su se dužni uključiti u izvođenje nastavnog procesa za one predmete za koje im uredno pohađanje nastave nije potvrđeno potpisom predmetnog nastavnika, te trebaju uredno izvršavati nastavne obveze.

Ponovljene predmete student može upisati samo jednom u statusu redovitog studenta.
Predmet se može ponovno upisati na dva načina: sa ili bez potpisa kojim nastavnik potvrđuje uredno izvršenje obveza.
U slučaju kad se predmet upisuje uz potpis nastavnika student nema obavezu prisustvovanja nastavi već obavezu polaganja ispita iz tog predmeta. U drugom slučaju, student je dužan pohađati nastavu i izvršavati sve obveze predviđene izvedbenim planom tog predmeta, dobiti potpis nastavnika te polagati ispit.
Redoviti student koji i nakon ponovljenog upisa predmeta i iskorištenih osam izlazaka na ispit, ne položi ispit iz tog predmeta gubi pravo studiranja na studiju/smjeru studija na kojem je upisan.

Broj izlazaka na ispit

Student ispit iz istog predmeta može polagati najviše četiri puta u jednoj akademskoj godini.

Ukoliko student nakon ponovnog upisa predmeta do isteka akademske godine ne položi ispit u sljedeća četiri pokušaja:

  • gubi pravo studiranja na smjeru studija na koji je upisan, ako je iskoristio maksimalni broj izlazaka na ispit (8 izlazaka). Student može zamijeniti studij i/ili smjer studija u statusu izvanrednog studenta, ukoliko se predmet iz koga je pao ne sluša na smjeru studija na koji prelazi.
  • gubi pravo studiranja u statusu redovitog studenta (može zatražiti nastavak studija u statusu izvanrednog studenta te mu preostaju neiskorišteni pokušaji polaganja)

Promjena upisanih kolegija

Upis predmeta može se poništiti samo tijekom prva dva tjedna nastave i to isključivo iz opravdanih razloga (npr. kolizija u satnici), a temeljem predane zamolbe.
Nepoloženi izborni predmet upisan prethodne akademske godine student ima pravo poništiti i zamijeniti drugim izbornim predmetom. Mogućnost promjene izbornog kolegija uvjetovana je brojem upisanih studenta na izbornom kolegiju.

Status redovitog studenta

Status redovitog studenta zadržava student tijekom studija ako ispunjava uvjete propisane ovom Odlukom. Redoviti studenti imaju prava:

Troškovi redovitog studija, dijelom ili u cijelosti, mogu se namirivati sredstvima koja osigurava nadležno Ministarstvo (stipendije), a participacija studenata tada se određuje ovisno o uspjehu koji je student postigao u razredbenom postupku, odnosno tijekom studija.

Promjena statusa studenta na zahtjev studenta

O molbi redovitog i izvanrednog studenta da mu se dozvoli promjena studentskog statusa odlučuje Odbor za studijski program i izvedbeni plan.
Promjena studentskog statusa sa izvanrednog na redoviti studij odobrava se ako student koji zahtijeva prijelaz ispunjava uvjete za upis u narednu godinu studija te ima prosjek ocjena najmanje 3,5.
Redoviti student koji je izgubio pravo na studij u statusu redovitog studenta na studijskom programu Promet te Inteligentni transportni sustavi i logistika, može nastaviti studij kao izvanredni student samo ako nije iskoristio maksimalni broj izlazaka na ispit (8 izlazaka).

Mirovanje studija

Na zahtjev studenta (zahtjev/molba se podnosi u studentskoj službi) studentove obveze miruju u slučajima definiranim člankom 15, PRAVILNIKA O STUDIRANJU NA PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU.
Zahtjev za stavljanje godine/semestra u mirovanje student mora podnijeti najkasnije tri tjedna od nastanka razloga koji ga sprječava u uspješnom ispunjavanju obveza studija.

Pravo na mirovanje obveza student stječe rješenjem Fakulteta na temelju podnesenog pisanog zahtjeva s obrazloženjem te pripadajućom dokumentacijom, koja potvrđuje navode u zahtjevu.

Vrijeme mirovanja ne računa se u vrijeme trajanja studija. Mirovanje studija može trajati najduže jednu godinu.

Za vrijeme mirovanja obveza redoviti student može polagati ispite ako je za polaganje tih ispita ispunio uvjete.

Student mora slušati i polagati u međuvremenu nastale razlike u nastavnom programu, ako se za vrijeme mirovanja obveza izmijeni nastavni program.

Naziv dokumenta Datum objave