Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o.

O studijima

Fakultet prometnih znanosti

Fakultet prometnih znanosti jedna je od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu pa kao takva baštini i povijest Sveučilišta koje je utemeljeno 23. rujna 1669. i najstarije je sveučilište u Hrvatskoj i u jugoistočnom dijelu Europe. Fakultet prometnih znanosti je jedna od mlađih članica Sveučilišta u Zagrebu i djeluje 35 godina u sastavu Sveučilišta. Školovanje se danas provodi izvođenjem sveučilišnih studija, znanstvenog, istraživačkog i visokostručnog rada iz područja prometnog inženjerstva i tehnologije prometa. Uz postojeće studijske programe Promet, Inteligentni transportni sustavi i logistika te Aeronautika, Fakultet razvija nove studijske programe u suradnji s gospodarstvom. Postojeći nastavni plan i program, koji se izvodi prema Bolonjskom sustavu, provodi se na Fakultetu prometnih znanosti od 2005. godine sa svrhom ostvarenja usporedivosti, mobilnosti i boljeg profiliranja interesa studenata. Izvodi se na dvije razine studiranja i to kao trogodišnji preddiplomski (engl. bachelor), dvogodišnji diplomski (engl. master) studij i trogodišnji doktorski (engl. doctoral) studij. Na Fakultetu postoje i poslijediplomski specijalističke studiji „Gradski promet“, „Intermodalni transport“ i „Transportna logistika i menadžment“ koji traju jednu godinu.

Preddiplomski studij može upisati kandidat koji ispunjava uvjete definirane upisnim kriterijima koji se objavljuju svake godine. Preddiplomski studij završava stjecanjem akademskog naziva sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice inženjera/inženjerke prometa/aeronautike. Diplomski studij može upisati student koji je završio preddiplomski studij na Fakultetu prometnih znanosti ili na nekom drugom fakultetu iz tehničkog područja. U slučaju završetka preddiplomskog studija na drugom tehničkom fakultetu prijelaz se ostvaruje u prvoj godini diplomskog studija polaganjem razlikovnih predmeta. Pravo upisa na poslijediplomski specijalistički ili doktorski studij imaju pristupnici sa završenim sveučilišnim dodiplomskim ili diplomskim studijem u području tehničkih znanosti. Akademski naziv nakon završetka diplomskog studija je magistar/magistra inženjer/inženjerka prometa/aeronautike, nakon završetka specijalističkih studija sveučilišni/sveučilišna specijalist/specijalistica, a nakon završetka doktorskog studija doktor/doktorica znanosti.

Akademske i osobne kompetencije definirane su na različitim razinama (predmeta i studijskog programa) za sve studijske programe Fakulteta. Osnovne odrednice studijskih programa Fakulteta:

 • ukupan broj ECTS bodova preddiplomskog studija je 180, a diplomskog studija 120, specijalističkog studija 60, a doktorskog studija 180
 • izborni predmeti čine 14 do 20% ECTS bodova na preddiplomskoj razini (ovisno o smjeru studija), dok na diplomskoj izborni predmeti čine 24% ECTS bodova, osim na studiju Aeronautika 59% ukupne tjedne obveze studenta u nastavi iznose 25-30 sati svi predmeti su jednosemestralni i
 • za svaki predmet definiran je primjeren broj kompetencija odnosno ishoda učenja.
Smjer Cestovni promet

U sklopu smjera Cestovni promet studenti se na preddiplomskom i diplomskom studiju obrazuju u području upravljanja prometnim tokovima, tehnologije prijevoza robe i putnika, projektiranja prometnica i raskrižja, sigurnosti prometa, prometnog planiranja i vrednovanja projektnih rješenja. Završetkom smjera cestovni promet stječu se kompetencije za rad u mnogobrojnim organizacijama i tvrtkama u području cestovnog prometa. Osim teorijskih znanja, radom u laboratoriju i praktičnom nastavom studenti se osposobljavaju za korištenje i primjenu novih tehnologija na budućem radnom mjestu.

Smjer Cestovni promet izvodi se na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Na preddiplomskoj razini studenti u sklopu obveznih predmeta stječu znanja iz područja: analize rada i eksploatacije cestovnih prijevoznih sredstava, projektiranja i održavanja cestovnih prometnica, osnovnih elemenata sigurnosti cestovnog prometa, tehnologije cestovnog prometa s naglaskom na prijevoz robe, održavanja cestovnih vozila i špediterskog poslovanja.

Na diplomskoj razini studenti produbljuju svoja znanja iz sigurnosti cestovnog prometa s naglaskom na prometno-tehnička vještačenja prometnih nesreća. Nadalje, stječu kompetencije u području prijevozne logistike i tehnologije prijevoza putnika. Studenti se upoznaju s teorijom prometnog toka i mogućnostima njene primjene na prometno-tehnološko rješavanje raskrižja cesta i upravljanje prometnim tokovima. Osim teorijske podloge primjenom programskih alata upoznaju se s modeliranjem i prognoziranjem prometnih tokova kao i metodama vrednovanja i odabira adekvatnog rješenja između više varijantnih prometnih rješenja. Na izbornim predmetima omogućeno je stjecanje dodatnih znanja iz područja simulacija prometnih tokova, optimizacije prometnih procesa, prometno geoinformacijskih sustava (GIS) i operacijskih istraživanja.

Smjer Gradski promet

Od petog semestra preddiplomskog studija te od prvog semestra diplomskog studija smjera Gradski promet, nastavni planovi i programi izrađeni su tako da studentu osiguraju potrebnu širinu stručnog obrazovanja koja kandidata stjecanjem diplome preddiplomskog odnosno diplomskog studija čini osposobljenim za rad i sposobnim za postizanje najviših osobnih i profesionalnih standarda u sferi tehnologije prometa i transporta. Nakon završenog preddiplomskog studija i stečenih 180 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

 • analizu urbanog prometnog sustava u gradovima primjenom stečenih znanja te rješavanje srednje složenih inženjerskih problema
 • samostalno terensko istraživanje u svrhu prikupljanja podataka korištenjem odgovarajuće laboratorijske opreme, te provođenje sustavne analize terenskih podataka
 • odabir i primjenu odgovarajućih stručnih metoda i računalnih alata u analizi, dizajniranju i oblikovanju urbanog sustava, te organizaciju prijevoznog i transportnog procesa
 • timski rad te sposobnost prezentiranja rezultata istraživanja i provedene analize.

Nakon završenog diplomskog studija i stečenih 120 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

 • analizu urbanog prometnog sustava primjenom stečenih znanja te rješavanje najsloženijih inženjerskih problema
 • poznavanje i primjenu temeljnih znanstvenih načela i inženjerskih metoda
 • sposobnost primjene suvremenih inovativnih metoda u rješavanju problema urbane mobilnosti koristeći analitičke metode, metode simulacije i prometnog modeliranja
 • samostalno vođenje najsloženijih prometno-tehnoloških projekata, organizacije i integracije prometno-tehnoloških procesa u gradskom prometu
 • vođenje i upravljanje interdisciplinarnim timovima stručnjaka
 • sposobnost komuniciranja sa stručnom zajednicom na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Smjer Informacijsko-komunikacijski promet

Od petog semestra preddiplomskog studija te od prvog semestra diplomskog studija smjera Informacijsko-komunikacijski promet, nastavni planovi i programi izrađeni su tako da studentu osiguraju nužnu širinu stručnog obrazovanja koja ga stjecanjem diplome preddiplomskog i diplomskog studija čini osposobljenim za rad i djelovanje u bilo kojem segmentu struke.

Nakon završenog preddiplomskog studija i stečenih 180 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

 • analizu sustava za procesiranje i prijenos informacija primjenom stečenih znanja te rješavanje srednje složenih inženjerskih problema
 • odabir i primjenu odgovarajućih znanstvenih metoda i računalnih pomagala u analizi, dizajniranju i oblikovanju informacijsko-komunikacijskih sustava i procesa
 • korištenje odgovarajuće laboratorijske opreme i provođenje analize laboratorijskih rezultata
 • rad u timu.

Nakon završenog diplomskog studija i stečenih 120 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

 • analizu sustava i procesa prijenosa informacija primjenom stečenih znanja te rješavanje složenih inženjerskih problema
 • razumijevanje i osmišljavanje inženjerskih modela, sustava i procesa
 • primjenu inovativnih metoda u rješavanju problema iz područja telekomunikacijskog inženjerstva
 • vođenje grupe ljudi iz različitih disciplina i različitih razina.
Smjer Poštanski promet

Od petog semestra preddiplomskog studija te prvog semestra diplomskog studija smjera Poštanski promet, nastavni planovi i izvedbeni programi studija studentima osiguravaju potrebnu razinu stručnog obrazovanja, koja ga završetkom preddiplomskog i diplomskog studija čini osposobljenim za rad i djelovanje u bilo kojem segmentu struke.

Nakon završenog preddiplomskog studija i stečenih 180 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

 • analizu tehnološkog procesa prijenosa pošiljki te rješavanje srednje složenih inženjerskih problema
 • izračunavanje prometnog opterećenja u poštanskoj mreži, te predlaganje mjera optimizacije
 • timski rad.

Nakon završenog diplomskog studija i stečenih 120 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

 • analizu, prepoznavanje i razumijevanje primjene suvremenih tehnologija u poštanskom prometu
 • korištenje sustavskog pristupa pri definiranju i određivanju funkcionalnih značajki tehnoloških procesa u poštanskom prometu
 • inovativni pristup u poštanskom sustavu.
Smjer Vodni promet

Od petog semestra preddiplomskog studija te prvog semestra diplomskog studija smjera Vodni promet, nastavni planovi i izvedbeni programi studija studentima osiguravaju potrebnu razinu stručnog obrazovanja, koja ga završetkom preddiplomskog i diplomskog studija čini osposobljenim za rad i djelovanje u bilo kojem segmentu struke.

Nakon završenog preddiplomskog studija i stečenih 180 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

 • odabir i primjenu odgovarajućih metoda za stručni rad pri analizi funkcioniranja luka, pristaništa i terminala
 • analizu tehnološkog procesa u pomorskim i riječnim lukama te rješavanje srednje složenih inženjerskih problema
 • timski rad.

Nakon završenog diplomskog studija i stečenih 120 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

 • analizu, prepoznavanje i razumijevanje primjene tehnologija u pomorskom i riječnom prometu
 • korištenje sustavnog pristupa pri definiranju i određivanju funkcionalnih značajki tehnoloških i organizacijskih procesa u pomorskom i riječnom prometu
 • inovativni pristup u pomorskom i riječnom sustavu.
Smjer Zračni promet

Od petog semestra preddiplomskog studija te od prvog semestra diplomskog studija smjera Zračni promet, nastavni planovi i programi izrađeni su tako da studentu osiguraju adekvatnu širinu obrazovanja koja ga stjecanjem diplome preddiplomskog i diplomskog studija čini osposobljenim za rad i djelovanje u bilo kojem segmentu zračnog prometa (aerodromi, zračni prijevoznici, prateće službe kontrole zračnog prometa i drugo).

Nakon završenog preddiplomskog studija i stečenih 180 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

 • analizu sustava za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika i prtljage, robe i pošte primjenom stečenih znanja te rješavanje srednje složenih inženjerskih problema
 • odabir i primjenu odgovarajućih metoda u analizi, dizajniranju i oblikovanju sustava i procesa u zračnom prometu
 • elementarno korištenje odgovarajuće laboratorijske opreme i provođenje analize laboratorijskih rezultata
 • izrada i prezentacija projekata i rad u timu.

Nakon završenog diplomskog studija i stečenih 120 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

 • analizu kompleksnih sustava i procesa u zračnom prometu primjenom stečenih znanja te rješavanje složenih inženjerskih problema
 • planiranje pojedinih segmenata sustava zračnog prometa
 • razumijevanje i osmišljavanje inženjerskih modela, sustava i procesa s primjenom u praksi
 • primjenu inovativnih metoda u rješavanju problema iz područja zračnog prometa
 • vođenje grupe ljudi iz različitih tehničkih i drugih disciplina te različitih razina.
Smjer Željeznički promet

Studij na Zavodu za željeznički promet obuhvaća edukaciju studenata na svim razinama sveučilišnog studija te znanstveno-istraživački rad kroz razvoj i praćenje najnovijih spoznaja iz područja željezničkog prometa.

Kontinuirano se unaprjeđuje znanstvena djelatnost i nastavni proces uz jačanje veza s domaćim i međunarodnim institucijama koje sudjeluju u edukaciji i znanstvenim istraživanjima iz područja željezničkog prometa, uz izvedbu kolegija na engleskom jeziku, te uređenje i opremanje modernih laboratorija. Studentima se osigurava širina obrazovanja koja ih, stjecanjem diplome na preddiplomskom i diplomskom studiju, osposobljava za rad i djelovanje u svim područjima željezničkog prometa.

Nakon završenog preddiplomskog studija i stečenih 180 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

 • primjenu stečenih znanja u analizi željezničkog sustava prema različitim kriterijima
 • sposobnost odabira odgovarajućih analitičkih metoda za rješavanje problema vezanih uz tehnološke procese u putničkom i teretnom željezničkom prometu
 • primjenu odgovarajućeg modela u rješavanju problema odabira optimalnog procesa na temelju definiranih prijevoznih potreba
 • analizu utjecaja pojedinih prometnih veličina i drugih čimbenika na performanse kretanja vlakova.

Nakon završenog diplomskog studija i stečenih 120 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

 • analizu željezničkih podsustava i tehnoloških procesa u putničkom i teretnom prometu primjenom stečenih znanja te rješavanje složenih problema
 • analizu i objašnjavanje utjecaja sustava upravljanja na učinkovitost realizacije željezničkog prometa
 • primjenjivanje simulacijskih metoda za rješavanje operativnih problema u željezničkom prometu te analizu i objašnjavanje rezultata provedenih simulacija
 • korištenje odgovarajuće laboratorijske opreme i provođenje analize laboratorijskih rezultata.
Smjer Inteligentni transportni sustavi

Nastava na smjeru Inteligentni transportni sustavi (ITS) provodi se kroz preddiplomski i diplomski studij. Nastavni planovi i sadržaj predmeta u skladu su s najnovijim dostignućima („state-of-the-art“) iz područja ITS-a u Europi i svijetu. Stjecanjem diplome (preddiplomske i/ili diplomske razine) student stječe kompetencije za zaposlenje u tvrtkama i organizacijama koje u svom djelokrugu rada imaju područje inteligentnih transportnih sustava.

Nakon završenog preddiplomskog studija i stečenih 180 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

 • poznavanje i razumijevanje metodologije sustavske analize u izučavanju inteligentnih transportnih sustava
 • primjenu stečenih znanja za metodološko planiranje i projektiranje inteligentnih transportnih sustava
 • ažuriranje i obradu relevantnih podataka u ITS-u primjenom informatičkih alata.

Nakon završenog diplomskog studija i stečenih 120 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

 • izradu projektnih studija u području inteligentnih transportnih sustava
 • planiranje, nadzor i izvođenje stručnih, razvojnih i znanstvenih projekata iz područja ITS-a
 • projekte planiranja, razvoja i uspostave funkcija ITS-a
 • organizaciju i integraciju različitih procesa vezanih za ITS
 • istraživanje, planiranje i projektiranje arhitektura ITS-a
 • organizaciju održavanja u području ITS-a.
Smjer Logistika

Od petog semestra preddiplomskog studija te od prvog semestra diplomskog studija smjer Logistika, nastavni planovi i programi izrađeni su tako da studentu osiguraju potrebnu širinu stručnog obrazovanja koja ga stjecanjem diplome preddiplomskog odnosno diplomskog studija čini osposobljenim za rad i sposobnim postizanja najviših osobnih i profesionalnih standarda u sferi organizacije i upravljanja logističkim sustavima.

Nakon završenog preddiplomskog studija i stečenih 180 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

 • analizu logističkog sustava primjenom stečenih znanja te rješavanje srednje složenih inženjerskih problema
 • analizu logističkih procesa temeljem prikupljenih podataka terenskim istraživanjem
 • nadzor i organizaciju logističkih procesa
 • timski rad te sposobnost prezentiranja rezultata istraživanja i provedene analize.

Nakon završenog diplomskog studija i stečenih 120 ECTS bodova diplomirani studenti su osposobljeni za:

 • analizu logističkih sustava primjenom stečenih znanja te rješavanje najsloženijih inženjerskih problema
 • upravljanje i kreiranje procesa organizacije robnih tokova
 • poznavanje i primjenu temeljnih znanstvenih načela i inženjerskih metoda
 • sposobnost unaprjeđenja i optimizacije logističkih procesa
 • samostalno vođenje i upravljanje logističkim sustavima
 • vođenje i upravljanje stručnim timovima, te sposobnost komuniciranja sa stručnom zajednicom na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Studij Aeronautika

Studijski program Aeronautika obuhvaća izučavanje i primjenu zakonitosti, principa i metoda upravljanja letom i vođenja zrakoplova u zračnom prostoru. Kontinuirani porast zračnog prometa rezultat je velike potražnje za visokoobrazovanim stručnjacima, koji će pored znanja i vještina upravljanja i vođenja zrakoplova imati visokostručna inženjerska znanja i spoznaje primjenjive na rješavanje problema vezanih uz implementaciju i korištenje novih tehnologija, s naglaskom na upravljanje procesima u organizacijama i tvrtkama izravno i neizravno vezanim uz zračni promet.

Na sveučilišnom preddiplomskom studiju aeronautike postoje izborni moduli civilni pilot, vojni pilot i kontrola leta. Završetkom studija, pored diplome, stječu se i odgovarajući certifikati i licence koje su povezane s teorijskim i praktičnim osposobljavanjem tijekom studija. Na diplomskom studiju aeronautike stječu se konkretna znanja i vještine za učinkovitu upotrebu zrakoplovnih prijevoznih sredstava, kao i za organizaciju i kontrolu potrebnu za upravljanje procesima u zračnom prostoru.

Studijski program sadrži dvije grupe predmeta: obavezne predmete koji su zajednički za sve studente aeronautike i izbornu skupinu predmeta. U skupini obaveznih predmeta studenti stječu teorijska znanja i praktične vještine iz zrakoplovnih instrumenata i elektrosustava, pogonskih sustava, navigacije, održavanja zrakoplova, teorije leta, radiotelefonske komunikacije, teorije kontrole zračnog prometa i ostalog. Kroz izbornu grupu predmeta studentima je omogućeno profiliranje i usmjeravanje u području vlastitog interesa. Izborni predmeti na diplomskom studiju modelirani su prema završenom odgovarajućem smjeru na preddiplomskoj razini (pilotski i kontrolorski modul) i temeljem toga predstavljaju logičan nastavak studiranja te nadogradnju spoznaja stečenih na preddiplomskoj razini. Takvim načinom nastavka studiranja s preddiplomske razine, definiranjem obaveznih kolegija i mogućnošću odabira izbornih kolegija zaokružuju se specifična i konkretna znanja i vještina iz područja aeronautike.

Pristup web stranicama Zavoda za aeronautiku