Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja ZIRP 2023 Centar za promet i logistiku d.o.o.

Posebne upisne kvote

Za upis 1. godine na sveučilišnim prijediplomskim studijima u akademskoj godini 2023./2024. odobrene su posebne upisne kvote i to:

 1. KVOTA ZA UPIS HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE (ukupno 6 mjesta)

Temeljem potpisanog Sporazuma Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu od 1. ožujka 2017., Senat Sveučilišta u Zagrebu je donio Odluku o kriterijima za upis i posebnoj kvoti namijenjenoj za upis na prijediplomske i integrirane prijediplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu Hrvatima izvan Republike Hrvatske, u akademskoj godini 2021./2022.

Posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12):

 • na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 • na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.
 1. KVOTA ZA UPIS UKRAJINSKIH DRŽAVLJANIMA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM U REPUBLICI HRVATSKOJ (ukupno 13 mjesta)

Natječaj za upis studenata u 1. godinu prijediplomskih i integriranih studija u ak. god. 2023/2024. sa tablicom upisnih mjesta nalazi se na poveznici: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/upisne-kvote-i-natjecaji-za-upis/upisi-20222023/

UVJETI UPISA:

Za obje posebne upisne kvote vrijedi da je za upis potrebna završena četverogodišnja srednja škola i da je potrebno znanje hrvatskog jezika jer se studijski programi izvode isključivo na hrvatskom jeziku.

Prijave za upis ovih kandidata neće se provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda, već kandidati podnose molbe putem obrasca „Prijava za upis u 1. godinu prijediplomskog studija u ak. god. 2023./2024. u upisnoj kvoti – (odabrati kojoj)“ objavljenim na dnu stranice uz ovjerenu presliku dokumentacije navedenu na obrascu.

Kandidati za upis na studijske programe u posebnoj upisnoj kvoti nisu obavezni polagati ispite državne mature u svrhu upisa na Fakultet prometnih znanosti, no ukoliko ih polože dodatno će se bodovati.

Završne svjedodžbe kandidata koji su svoje školovanje završili izvan Republike Hrvatske moraju proći postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije u za to nadležnim institucijama (Agencija za odgoj i obrazovanje ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – ovisno o završenom srednjoškolskom obrazovanju)

Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave studijskog programa. Kandidat je dužan samostalno paralelno provesti oba postupka vodeći računa o pravovremenosti.

 

STUDIJSKI PROGRAMI I BODOVANJE:

Tri se vrste studija izvode na Fakultetu prometnih znanosti:

 1. PROMET (prijediplomski, 3 godine)
 2. INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI I LOGISTIKA (prijediplomski, 3 godine)
 3. AERONAUTIKA (prijediplomski, 3 godine)

Rang-lista prijavljenih kandidata za pojedini studijski program sastavlja se na sljedeći način:

 

Za studije: PROMET i INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI I LOGISTIKA

 1. temeljem uspjeha u srednjoj školi na način da se sve ocjene ostvarene tijekom srednjoškolskog obrazovanja zbroje i podjele s ukupnim brojem ocjena te se dobiveni produkt množi sa 100. Za pristupnike kojima su ocjene iskazivane na drugačiji način nego u Republici Hrvatskoj (od 2 do 5), ocjene će se kod kvalifikacijskog postupka vrjednovati na način kao u hrvatskom obrazovnom sustava.
  Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti je 500.
 2. temeljem dodatnih učenikovih postignuća
  osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima iz predmeta Matematika ili Fizika ili predmeta prometne struke - IZRAVAN UPIS

Za studij AERONAUTIKA (moduli: kontrola letenja i civilni pilot)

Specifičnost studija aeronautike je da se preko studijskih programa prijediplomskog studija (moduli) provodi osposobljavanje pilota i kontrolora zračnog prometa prema certificiranim programima osposobljavanja od strane hrvatskih i europskih zrakoplovnih vlasti. Na taj način studenti pored završenog studija imaju mogućnost stjecanja uvjeta za polaganje odgovarajućih ovlaštenja i dozvola za rad, bilo kao piloti zrakoplova, bilo kao kontrolori zračnog prometa. Iako ovaj segment tvori primarni dio prijediplomskog studijskog programa, on ne predstavlja uvjet studiranja, pa postoji mogućnost izbora studenata da završe studij aeronautike prema ponuđenim modulima (civilni pilot, kontrolor leta), a da ne steknu uvjete za polaganje ovlaštenja. Neovisno o odabiru načina studiranja kroz studij aeronautike, studenti završetkom studija također stječu međunarodno definiranu razinu znanja, vještina i sposobnosti koje omogućuju obavljanje navedenih visokostručnih zanimanja.

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program Aeronautika sastavlja se na sljedeći način:

 1. temeljem uspjeha u srednjoj školi na način da se sve ocjene ostvarene tijekom srednjoškolskog obrazovanja zbroje i podjele s ukupnim brojem ocjena te se dobiveni produkt množi sa 100. Za pristupnike kojima su ocjene iskazivane na drugačiji način nego u Republici Hrvatskoj (od 2 do 5), ocjene će se kod kvalifikacijskog postupka vrjednovati na način kao u hrvatskom obrazovnom sustava.
  Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti je 500.
 2. temeljem provjere posebnih sposobnosti**
  • zdravstveni kriterij (liječnički pregled)
  • usmeni ispit iz Engleskog jezika

**Provjera posebnih sposobnosti je ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS (obavezno  popuniti Prijavu za test sposobnosti dostupnu na mrežnoj stranici Fakulteta i poslati ju Studentskoj službi zajedno sa Prijavom za upis na 1. godinu)

Liječnički pregled za civilne pilote i kontrolore leta obavlja se o vlastitom trošku u jednom od ovlaštenih zrakoplovno-medicinskih centara za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja.

Lista važećih zrakoplovno-medicinskih centara (AeMC) kontinuirano se obnavlja na web stranicama HACZ (http://www.ccaa.hr/hrvatski/medicinski-centri_75/)

Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti potrebno je dostaviti Studentskoj službi najkasnije do datuma usmene provjere znanja engleskog jezika.

Usmena provjera znanja engleskog jezika provodi se također prije upisa na studij, prema prijavama kandidata i o vlastitom trošku, a prema rasporedu termina koje objavljuje Fakultet. Provjeru provode profesori engleskog jezika sa Zavoda za aeronautiku koji su specijalizirani za područje radio-telefonske komunikacije. Cilj ove usmene provjere je da se uz jezičnu kompetenciju dodatno ispitaju sposobnosti razumijevanja, kao i govorne sposobnosti kandidata.

 1. temeljem dodatnih učenikovih postignuća
  osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima iz predmeta Matematika

 

NAČIN PRIJAVE:

Prijave se primaju od 3. srpnja 2023. do 1. rujna 2023.

Prijave je moguće dostaviti:

 • elektroničkom poštom na adresu referada@fpz.unizg.hr
 • klasičnom poštom (Fakultet prometnih znanosti, Vukelićeva 4, 10000 Zagreb)
 • ili se mogu osobno donijeti u Studentsku službu Fakulteta (Vukelićeva 4, Zagreb)

Uz prijavu potrebno je priložiti ovjerene preslike dokumenata navedenih na pojedinom obrascu.

Rješenje o priznavanju inozemne kvalifikacije potrebno je dostaviti najkasnije do upisa.

U slučaju da Rješenje ne bude gotovo do tada, kandidat se upisuje uvjetno do dostave Rješenja.

Rangiranje i upis kandidata koji su ostvarili pravo upisa provest će se u rujnu 2023. o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni putem fakultetskih mrežnih stranica kao i e-pošte ostavljene na obrascu prijave.

Za ostale upite slobodno se obratite Studentskoj službi Fakulteta putem e-pošte: referada@fpz.unizg.hr ili telefonski +385 1 238 0202

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ

U akademskoj godini 2023./2024. odobrene su posebne upisne kvote za Ukrajinske državljane pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj.

Pravo upisa u statusu redovitih studenata u posebnoj kvoti mogu ostvariti osobe iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da imaju već ostvareno priznavanje stečene kvalifikacije odgovarajuće razine ili je utvrđena mogućnost priznavanja iste.

Prijave ovih kandidata zaprimat će se na isti način i u istim rokovima kao i za Hrvatske državljane i državljane EU, ali će za njih biti objavljena posebna upisna lista. (https://www.fpz.unizg.hr/hr/studiji-i-upisi/diplomski-studij)

Kvota za upis: 12 (Promet – 5 mjesta, ITSL – 5 mjesta, Aeronautika – 2 mjesta)

Uz prijavu kandidati dostavljaju ovjerene preslike sljedećih dokumenata:

 • potvrdu o odobrenoj privremenoj zaštiti u RH izdanu od strane MUP-a
 • dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ukoliko kandidat ne posjeduje OIB)
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
 • potvrdu o znanju B2 razine hrvatskog jezika ili upisanom tečaju hrvatskog jezika

Dokumenti izdani na stranom jeziku moraju imati prijevod ovlaštenog sudskog tumača.

Za eventualne upite slobodno se obratite Studentskoj službi Fakulteta putem e-pošte: referada@fpz.unizg.hr ili telefonski +385 1 238 0202.

Napomena: za popunjavanje obrazaca Odabir izbornog kolegija potrebno je nakon otvaranja dokumenta načiniti sljedeće (odabrati OPTIONS->enable this content->OK)
Naziv dokumenta Datum objave