Preddiplomski studij


U procesu prijave za polaganje ispita državne mature kandidati koji žele nastaviti školovanje na nekome od visokih učilišta izradit će vlastitu listu prioriteta studijskih programa, od najpoželjnijeg do najmanje poželjnog. Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe izvodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr)

Nakon što položi ispite državne mature koje zahtijeva studijski program za koji se učenik prijavio te ispunjava ostale preduvjete, učenik će se naći na rang-listi za taj studijski program (pravo upisa imaju samo oni učenici koju su iznad upisnog praga, odnosno unutar upisne kvote). Učenik namjeru upisa na taj studijski program mora potvrditi!

Kalendar za upis preko državne mature za akademsku godinu 2019./2020.:

 • provođenje ispita državne mature: rujanski rok: od 21. kolovoza do 6. rujna 2019.
 • prijave za provjeru engleskog jezika traju (samo za studij Aeronautike) traju do 30. kolovoza 2019.. Prijave se mogu obaviti na način kako je to navedeno u nastavku stranice pod Usmena provjera znanja engleskog jezika
 • odgovarajuću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti (samo za studij Aeronautike) potrebno je dostaviti u studentsku službu Fakulteta (Vukelićeva 4) najkasnije do 10. rujna 2019.
 • usmena provjera engleskog jezika:
  • 4. rujna 2019. u 9:00 sati, ZUK Borongaj, objekt 70, 1. kat, dvorana PCR
 • unos rezultata provjere dodatnih znanja, vještina i sposobnosti u NISpVU do 13. rujna 2019.
 • razdoblje podnošenja žalbi na unos dodatnih provjera sposobnosti je od objave rezultata do 15. rujna 2019.
 • objava rezultata ispita državne mature za ljetni ispitni rok je 11. rujna 2019.
 • objava konačnih rang lista za upise na studijske programe: 17. rujna 2019. iza 16:00 sati
 • upisi na studije na Fakultetu prometnih znanosti: za rujanski rok - 18., 19. i 20. rujna 2019. od 9:00 do 13:00 sati

Studiji:

 1. Promet (preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine)
 2. Inteligentni transportni sustavi i logistika (preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine)

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe navedene pod I i II sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja.

 • Na temelju uspjeha u srednjoj školido 400 bodova
 • Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  • Matematika (B razina)do 400 bodova
  • Fizika *do 200 bodova
   *Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
 • Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
  • osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili prometne struke.
   IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)
 1. Studij Aeronautika (preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine)

Specifičnost studija aeronautike je da se preko studijskih programa preddiplomskog studija (moduli) provodi osposobljavanje pilota i kontrolora zračnog prometa prema certificiranim programima osposobljavanja od strane hrvatskih i europskih zrakoplovnih vlasti. Na taj način studenti pored završenog studija imaju mogućnost stjecanja uvjeta za polaganje odgovarajućih ovlaštenja i dozvola za rad, bilo kao piloti zrakoplova, bilo kao kontrolori zračnog prometa. Iako ovaj segment tvori primarni dio preddiplomskog studijskog programa, on ne predstavlja uvjet studiranja, pa postoji mogućnost izbora studenata da završe studij aeronautike prema ponuđenim modulima (civilni pilot, vojni pilot, kontrolor leta), a da ne steknu uvjete za polaganje ovlaštenja. Neovisno o odabiru načina studiranja kroz studij aeronautike, studenti završetkom studija također stječu međunarodno definiranu razinu znanja, vještina i sposobnosti koje omogućuju obavljanje navedenih visokostručnih zanimanja.

IIIa. Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski program naveden pod III (za redovite studente) sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja.

 • Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 400 bodova
 • Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  • Matematika (A razina) do 300 bodova
  • Engleski jezik do 200 bodova
  • Fizika * do 100 bodova
   *Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
 • Na temelju provjere posebnih sposobnosti*
  • zdravstveni kriterij
  • usmeni ispit iz Engleskog jezika
   *Provjera posebnih sposobnosti je ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS
 • Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
  • osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika
   IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)

Specifičnost upisa na studija aeronautike sastoji se u posebnim preduvjetima za upis, a to su: odgovarajući liječnički pregled i usmena provjera znanja engleskog jezika.S obzirom na to da liječnički pregled i usmena provjera znanja engleskog jezika predstavljaju eliminacijski kriterij pri formiranju rang listi, navedeno je potrebno obaviti u sklopu razredbenog postupka i prijave za upis (odnosno potvrde upisa od strane kandidata).

Kandidati za modul vojni pilot prijavljuju studij i preko projekta Kadet kojeg vodi Ministarstvo obrane (https://www.morh.hr/hr/karijera-u-os-rh/kadeti-piloti.html).

Liječnički pregled za civilne pilote i kontrolore leta obavlja se o vlastitom trošku u jednom od ovlaštenih zrakoplovno-medicinskih centara za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja.

Lista važećih zrakoplovno-medicinskih centara (AeMC) kontinuirano se obnavlja na web stranicama HACZ (http://www.ccaa.hr/hrvatski/medicinski-centri_75/)

Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti potrebno je priložiti najkasnije do 10. rujna 2019.

Usmena provjera znanja engleskog jezika provodi se također prije upisa na studij, prema prijavama kandidata i o vlastitom trošku, a prema rasporedu termina koje objavljuje Fakultet. Provjeru provode profesori engleskog jezika sa Zavoda za aeronautiku koji su specijalizirani za područje radio-telefonske komunikacije. Cilj ove usmene provjere je da se uz jezičnu kompetenciju dodatno ispitaju sposobnosti razumijevanja, kao i govorne sposobnosti kandidata. Nakon uspješno provedene provjere izdaje se odgovarajuća potvrda koja vrijedi prilikom upisa za ljetni i jesenski upisni rok.
Prijave za provjeru engleskog jezika traju do 30. kolovoza 2019., a mogu se obaviti na način da se popuni obrazac "Prijava za test sposobnosti" dostupan na kraju ove stranice ili na tiskanici dostupnoj u studentskoj službi Fakulteta. Kandidat treba popuniti obrazac i poslati ga:

 • elektroničkom poštom na adresu referada@fpz.unizg.hr
 • faksom na broj 01/2380-252
 • ili ga osobno donijeti u studentsku službu Fakulteta (Vukelićeva 4).

Zajedno s popunjenim obrascem "Prijava za test sposobnosti" kandidat treba poslati (na isti način kao i prijavu) potvrdu o uplati troškova u iznosu od 150,00 kuna, za dodatnu provjeru sposobnosti (primjer uplatnice s potrebnim podacima nalazi se u prilogu na kraju stranice).

IIIb. Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program naveden pod I (ZA IZVANREDNE STUDENTE NA SMJERU KONTROLA LETA) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.

 • Na temelju uspjeha u srednjoj školi
  • do 400 bodova
 • Na temelju provjere posebnih sposobnosti koje predstavljaju ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS
  • dozvola kontrolora zračnog prometa koju je izdala ovlaštena agencija za civilno zrakoplovstvo

Kandidati za upis na studij Aeronautike - modul kontrola leta u statusu izvanrednog studenta se ne prijavljuju putem stranice www.postani-student.hr, već prijavu (obrazac prijave nalazi se na dnu stranice) predaju u studentskoj službi na Fakultetu prometnih znanosti (Vukelićeva 4).
Kandidati kod prijave trebaju dostaviti:

 • domovnicu
 • ocjene svih predmeta iz svih razreda srednje četverogodišnje škole
 • presliku dozvole kontrolora zračnog prometa koju je izdala ovlaštena agencija za civilno zrakoplovstvo.
 • rodni list

Navedene dokumente potrebno je dostaviti u razdoblju od 2. do 6. rujna 2019.

 • razdoblje podnošenja žalbi na objavljenu rang listu kandidata za upis na studij Aeronautike – modul kontrola leta u statusu izvanrednog studenta je 10. srpnja 2019. (elektroničkom poštom na adresu referada@fpz.unizg.hr)
 • objava konačne rang liste za upis na studij Aeronautike – modul kontrola leta u statusu izvanrednog studenta je 11. rujna 2019.
 • upisi na studij Aeronautike – modul kontrola leta u statusu izvanrednog studenta je 12. i 13. rujna 2019. od 9:00 do 13:00 sati

Upisi na studij za akademsku godinu 2019./2020.

Upisi na Fakultet prometnih znanosti prema objavljenim konačnim listama odabira studijskih programa će se provoditi u studentskoj službi od 9:00 do 13:00 sati u sljedećem terminu:

 • u rujanskom roku: 18., 19. i 20. rujna 2019.

Student kod upisa prilaže sljedeće dokumente:

 1. Osobe čiji OIB nije naveden u sustavu trebaju priložiti domovnicu i rodni list
 2. 1 fotografiju 4x6 cm
 3. Potvrdu o uplati troškova upisnine u iznosu od 350 kn (primjer uplatnice s potrebnim podacima nalazi se u prilogu na kraju ove stranice)
 4. Original svjedodžbe o završenom školovanju (na uvid) + kopiju svjedodžbe (ostaje na Fakultetu; ne treba ovjeravati) Kandidati koji do upisa neće imati svjedodžbu dužni su ju dostaviti prilikom preuzimanja studentske iskaznice.
 5. Potvrdu o prebivalištu (za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju dovoljna je preslika osobne iskaznice)
 6. Ispunjen i ispisan UPISNI LIST (Upisni list nalazi se u prilogu na kraju stranice)
 7. Ispunjen i ispisan obrazac za Odabir izbornog kolegija (nalazi se u prilogu na kraju stranice, a popunjavaju ga samo studenti studija PROMET I INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI I LOGISTIKA)
 8. Izvanredni studenti i redoviti studenti koji u akademskoj godini 2019./2020. ne upisuju prvi puta 1. godinu studija – prilažu dokaz o uplati troškova školarine (školarinu je moguće uplatiti u 2 obroka; polovica odmah kod upisa, druga rata do 1. ožujka 2020.
 9. Studenti koji u akademskog godini 2019./2020. ne upisuju 1. godinu prvi puta u statusu redovitog studenta, kod upisa dužni su priložiti ISPISNICU i POTVRDU o broju potrošenih semestara u statusu redovitog studenta sa fakulteta s kojeg dolaze.
Napomena: za popunjavanje obrazaca Odabir izbornog kolegija potrebno je nakon otvaranja dokumenta načiniti sljedeće (odabrati OPTIONS->enable this content->OK)
Naziv dokumenta Datum objave

Upisi studenta koji će u akademskoj godini 2019./2020. upisivati:

 • 2. godinu preddiplomskog studija
 • ponavljanje prve godine s kolegijima iz druge godine
 • ponavljanje druge godine s kolegijima iz treće godine studija (pratiti obavijest i pod UPISI -> Preddiplomski -> 3. godina)

obavljat će se u sljedećim terminima:

 • od 8. do 19. srpnja 2019. (za redovite i izvanredne studente koji su ispunili uvjete za upis 2. godine studija i studente koji neće ništa polagati u rujanskom ispitnom roku)
 • od 19. kolovoza do 24. rujna 2019.
 • IZVANREDNI STUDENTI: 18., 19. i 20. rujna 2019. od 16 do 19 sati
  Studenti su obavezni pridržavati se navedenih termina za upise i svi koji to mogu, obaviti upis preko studomata.

Student kod upisa prilaže sljedeće dokumente:

 1. Potvrdu o uplati troškova upisnine u iznosu od 300 kn (primjer uplatnice s potrebnim podacima nalazi se u prilogu na kraju ove stranice)
 2. Ispunjen i ispisan UPISNI LIST (Upisni list nalazi se u prilogu na kraju stranice)
 3. Ispunjen i ispisan obrazac UPIS PREDMETA U AKADEMSKOJ GODINI (obrazac se nalazi u prilogu na kraju stranice)
 4. Ispunjen i ispisan obrazac za Odabir izbornog kolegija (nalazi se u prilogu na kraju stranice, a popunjavaju ga samo studenti studija PROMET I INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI)
 5. Potvrdu o uplati troškova školarine za izvanredne studente i studente koji ne upisuju prvi puta 1. godinu studija
  Školarinu je moguće uplatiti u 2 rate ako je iznos veći od polovine iznosa maksimalne školarine
 6. Dokaz (pečat na posljednjoj stranici indeksa) da je vratio sve posuđene knjige u Knjižnicu Fakulteta.
 7. Potvrdu o prebivalištu (zbog reguliranja prava na X-ici, samo studenti koji nemaju prebivalište u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji)
Napomena: za popunjavanje obrazaca Odabir izbornog kolegija potrebno je nakon otvaranja dokumenta načiniti sljedeće (odabrati OPTIONS->enable this content->OK)
Naziv dokumenta Datum objave

Prijave na interni natječaj za izbor smjera preddiplomskog studija PROMET (smjerovi: Cestovni, Gradski, Informacijsko-komunikacijski, Poštanski, Vodni, Zračni i Željeznički) i preddiplomskog studija ITS I LOGISTIKA (smjerovi: Inteligentni Transportni Sustavi i Logistika) putem sustava Merlin u razdoblju od 11. lipnja do 5. srpnja 2019. godine (https://moodle.srce.hr/2018-2019/course/view.php?id=36301)
Prijavi se može priložiti ugovor ili potvrda stipenditora/kreditora, ukoliko on ima poseban zahtjev za upis određenog smjera putem studentske službe fakulteta.
Student popunjava anketu za odabir smjera studija koja predstavlja prijavu na interni natječaj prema prioritetu izbora smjera. Prvi izbor označava najviši prioritet.

Obvezu izbora smjera imaju svi studenti koji u ak. godini 2019./2020. prvi puta upisuju kolegije treće godine studija. Studenti koji su u akademskoj godini 2018./2019. upisali predmete određenog smjera studija u statusu ponovljenog upisa druge godine studija, ne trebaju se prijavljivati na interni natječaj za izbor smjera.

Ako je broj prijavljenih studenata veći od upisne kvote smjera primjenjuju se sljedeći kriteriji za razvrstavanje studenata:

 1. Rang lista formira se temeljem prosjeka ocjena i ECTS bodova uključujući i godine studija. Podaci se uzimaju iz Informacijskog sustava visokog učilišta (ISVU)
 2. Odgovarajuća potvrda stipenditora/kreditora da stipendist upiše određeni smjer
 3. Završena odgovarajuća srednja škola
  Razvrstavanje studenata po smjerovima obavlja Povjerenstvo za provedbu upisa studenata uz konzultacije s voditeljima smjerova na temelju zaprimljenih prijava i kriterija.
  U slučaju da se studentu ne može ispuniti odabir smjera pod A, svrstat će se u smjer koje je izabrao pod B, a ako i to ne može, svrstat će se pod C.

Upisi studenta koji će u akademskoj godini 2019./2020. upisivati:

 • određeni smjer 3. godine preddiplomskih studija.
 • ponavljanje druge godine studija s predmetima treće godine studija

obavljat će se u sljedećim terminima:

 • od 8. do 19. srpnja 2019. (Studenti koji su u akademskoj godini 2018./2019. upisali predmete određenog smjera studija u statusu ponovljenog upisa druge godine studija i koji neće ništa polagati u rujanskom ispitnom roku)
 • od 19. kolovoza do 24. rujna 2019.
 • Dodatni termin za upis izvanrednih studenata: 18., 19. i 20. rujna 2019. od 16:00 do 19:00 sati

Studenti su obavezni pridržavati se navedenih termina za upise, uz prethodno obavljen upis preko studomata (ukoliko je moguće).

Student kod upisa prilaže sljedeće dokumente:

 1. Potvrdu o uplati troškova upisnine u iznosu od 300 kn (primjer uplatnice s potrebnim podacima nalazi se u prilogu na kraju ove stranice)
 2. Ispunjen i ispisan UPISNI LIST (nalazi se u prilogu na kraju stranice)
 3. Ispunjen i ispisan obrazac UPIS PREDMETA U AKADEMSKOJ GODINI (obrazac se nalazi u prilogu na kraju stranice)
 4. Ispunjen i ispisan obrazac za Odabir izbornog kolegija (nalazi se u prilogu na kraju stranice, a popunjavaju ga samo studenti studija PROMET I INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI)
 5. Potvrdu o uplati troškova školarine:
  1. Školarinu je moguće uplatiti u 2 rate ako je iznos veći od polovine iznosa maksimalne školarine
 6. Dokaz (pečat na posljednjoj stranici indeksa) da je vratio sve posuđene knjige u Knjižnicu Fakulteta.
 7. Potvrdu o prebivalištu (zbog reguliranja prava na X-ici, samo studenti koji nemaju prebivalište u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji)
Napomena: za popunjavanje obrazaca Odabir izbornog kolegija potrebno je nakon otvaranja dokumenta načiniti sljedeće (odabrati OPTIONS->enable this content->OK)
Naziv dokumenta Datum objave